Ochrona i zabezpieczanie obiektów przed szkodnikami
w oparciu o HACCP / GMP / GHP     

Wymogi Polskie i UE
"GHP (Good Hygienic Practice) - Dobra Praktyka Higieniczna czyli działania, które muszą być podjęte i zachowane specjalne warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności - zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 8 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225"

  "GMP (Good Manufacturing Practice) Dobra Praktyka Wytwarzania – oznacza zestaw standardów stosowanych w produkcji przemysłowej, a coraz częściej także w gastronomii. Standardy GMP zapewniają wysoką jakość, czystość użytych surowców i komponentów gotowego produktu. Zapewniają również pełną kontrolę nad jakością i pochodzeniem surowców."
    Zgodnie z przepisami prawa polskiego i UE, obowiązek stosowania zasad GMP/GHP w oparciu o system HACCP mają wszystkie przedsiębiorstwa związane z branżą spożywczą tj. produkcją, przetwarzaniem, magazynowaniem, dystrybucją i obrotem żywnością. Niezbędnym wymogiem spełnienia tych zasad jest ocena zagrożenia i ochrona przed szkodnikami. Owy obowiązek reguluje ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U z 2006, Nr 171, poz. 1225, z późn. zm)
    W krajach UE wymogiem prawnym jest dyrektywa 93/43/EEC, która obejmuje higienę środków spożywczych. Po wprowadzeniu tej dyrektywy, wszystkie firmy z branży spożywczej są zobowiązane do wykrywania wszelkich możliwych zagrożeń. Dyrektywa ta jest obowiązkowa dla wszystkich krajów członkowskich i zaleca stosowanie systemu HACCP jako metody gwarantującej analizę zagrożeń.

Wiadomości ogólne
"HACCP jest skrótem od anglojęzycznej nazwy Hazard Analysis and Critical Control Points - System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. System HACCP ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie zagrożeń podczas procesu produkcji i obrotu produktami spożywczymi. Również jednym z celów tego systemu jest określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń poprzez profilaktykę i działania korygujące."
    Zabezpieczamy obiekty przed szkodnikami w oparciu o bogate doświadczenie jak i najnowsze zasady takie jak IPM (Integrated Pest Management) - zintegrowane metody zwalczania szkodników, które są zgodne z koncepcją GMP/GHP i HACCP. Opracowujemy i wdrażamy indywidualne programy dostosowane do potrzeb poszczególnych sektorów związanych z żywnością tj. zakładów produkcyjnych, przetwórczych, magazynów, hurtowni, sklepów, restauracji, stołówek i innych. Obsługa systemu ochrony przed szkodnikami zgodnie z wymogami polega na nowoczesnych metodach monitorowania oraz identyfikacji zagrożenia, tak aby można było szybko i skutecznie wyeliminować zaistniały problem. Ponadto sporządzamy i prowadzimy odpowiednią dokumentację w oparciu o kontrolę oraz monitoring zastosowanych w programie urządzeń i preparatów DDD a wszystko to zgodnie z wymogami i zasadami GMP/GHP i HACCP.

Wdrożenie i współpraca
     Współpraca rozpoczyna się od tak zwanego audytu zerowego, gdzie zapoznajemy się z miejscem i dokonujemy oceny obiektu pod względem zagrożenia i ryzyka ze strony szkodników. Po takim audycie wyceniamy usługę w oparciu o liczbę oraz typ urządzeń potrzebnych do zabezpieczenia i monitorowania aktywności gryzoni oraz owadów. Następnym krokiem jest podpisanie umowy, w której wyszczególniamy zakres naszych obowiązków i prac jakie będą wykonywane. W ramach współpracy całkowicie za darmo opracowujemy plan zabezpieczenia i profilaktyki danego obiektu wraz z pełną dokumentacją zgodną z wymogami GMP/GHP w oparciu o system HACCP(również w standardzie IFS, BRC). Okresowo przeprowadzany jest monitoring i obsługa zainstalowanych urządzeń DDD wraz z dokładnym wykazem i opisem wykonanych działań w kartach kontroli oraz raporcie (protokole).
Osy i szerszenie | Odkleszczanie | Kret | Deratyzacja | Dezynfekcja | Dezynsekcja
Dezodoryzacja | Odkomarzanie | Ozonowanie | Fumigacja | Zamgławianie | Haccp, GHP, GMP


Zakład Zwalczania Insektów, Gryzoni i Szkodników (c) 2013 - 2024 Biała Podlaska